RODO

RODO

Alpa Consulting Dariusz Pojęta z siedzibą w Jabłonna Druga jako administrator Państwa danych osobowych działający w zgodzie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przetwarza dane osobowe jedynie w celach zgodnych z prawem. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

Dane osobowe naszych klientów jak i kontrahentów przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy oraz przepisów prawa wymagających od nas przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Podstawą prawną przetwarzania jest również należyte i jak najlepsze wykonanie zawartej umowy, jak i obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości) oraz usprawiedliwionym interesie administratora na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń.

Czas, przez jaki przetwarzamy dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych 

W przypadku, gdy Alpa Consulting Dariusz Pojęta przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.

W przypadku, gdy Alpa Consulting Dariusz Pojęta przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

Odbiorcami danych osobowych, które Alpa Consulting Dariusz Pojęta przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:

 • podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • podmioty świadczące usługi hostingowe,
 • podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz Alpa Consulting Dariusz Pojęta
 • pozostali podwykonawcy Alpa Consulting Dariusz Pojęta świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzystaAlpa Consulting Dariusz Pojęta, a także dostawcy towarów i usług, z pomocy których korzystamy,
 • firmy windykacyjne,
 • audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi,
 • organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej w ramach postępowań administracyjnych.
 • podwykonawcy usług

Każdej osobie fizycznej, której dane osobowe przetwarzamy przysługują następujące prawa:

 • dostępu do danych,
 • poprawiania swoich danych,
 • wycofania zgody bez wpływu na przetwarzanie danych przed jej wycofaniem,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • usunięcia danych osobowych,
 • przeniesienia danych.

Powyższe prawa osoby będą realizowane po rozpatrzeniu wszystkich przesłanek i obowiązków ciążących na Alpa Consulting Dariusz Pojęta, jak i po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby, która wystąpi o realizację swoich praw.

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.